Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 33

(luiten , welke Frankrijk voor altoos belette magtig ter Zee te worden. ï-choou Carix de II. niet afliet den Franfchen Vorst te verzekeren van zijne genegenheid, bleef Lorewijk de XIV. vol vreeze , het oog vestigende op de vroegere gebeurtenisfen , dat hij niet in Haat zou zijn, om de beweegingen te beteugelen van een doldriftig en vrij Volk, 't welk tegen de Franfchen een ouden en onverzoenlijken haat in 't hart koesterde. Dij verzekerde de Staaten, dat zij , indien Engeland weigerde redelijke voorwaarden aanteneemen , geene reden zouden hebben, om op hem misnoegd te weezen. Deeze voorwaarden verworpen zijnde, vertoonde men den Koning op 't fterkst, welk een gevaar hij liep, om , voor altoos, de genegenheid der Ferèénigde Gewesten te verlie zen, door de vermoedens, ontllaande uit de traag he'td in het verkenen van bijfland , en door 't ont ftaan eener geweldige verandering in het Staats beduur, welke het Huis van Oranje zou verheffei op de puinhoopen der Partije, altoos voor vriendei van Frankriik aangezien. Men toonde , dat een enkele verklaaring van zijnen kant genoeg zou we£ zen , om het Volk gerust te Hellen, 't welk hei verdagt hieldt van verflandhouding met de Enge fchen, en om deezen te verbaazen , die voorgaven

hem in hunne belangen overgehaald te hebben

In deeze omllandigheden verklaarde de Bisfchop va Munjhr den Oorlog aan de Staaten, en Philips c IV , Koning van Spanje , ftierf, tot Opvolger na hatende een zwakken en nog zeer jongen Zooi VU. Deel. C C

Staat-Reger-

RlNft.

i 1

3 f.

»

n

e 1'»

Sluiten