Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

fcïGEE-

aiNü.

Hij verklaar: den Staaten den Oorlog , en zoekt opftand te verwekken.

3f5. GESCHIEDENIS

iets groots te hebben durven beftaan. Overeenkom Hig met zulk eene doemwaarde Staatkunde, ontkende hij onbefehaamd zijne verHandhoudingenmetiStfgelend, tot hij zich in ftaat bevondt , om de Ferèénigde Gewesten op 't lijf te vallen (*).

Eindelijk ontdekte bij zijnen toeleg, en zondt den Staaten cenen Brief, behelzende genoegzaam eene Ooriogs- verklaaring, ter oorzaake dat zij hemgeene voldoening gaven wegens zijne eifehen op Borkelo, en zich, in Oostfriesland , gedoken hadden in een geding, welk het Duitfche Rijk raakte. Deeze Brief was opgevuld met befchuldigingen, dat de Staaten de Beelden gebroken , het Kruis, waar voor de Turken zelfs eerbiedenis betoonden , gehoond , het gewijde ontheiligd , en de Catholijken mishandeld hadden. Deeze werd door de ttaaien,eerlang, omHandig beantwoord (f). —— Het verfchilde weiaig, of de leugentaal, in's Bisfchops Brief gevoerd, zo gefchikt om de Catholijken tegen de Staaten optezetten, baarde zeer droeve uitwerkzels. De Roomfche Priesters, te Rotterdam, hadden de fioutheid, om een Fransch Heer, te dier Stede woonagtig , te heonen, en beledigende taal uittellaan tegen den Koning

(*) Basnagz, p. 494 &c- 69>- AlrZEMA • v- D. fti 597- <Si3. 617. 638. De Guiche , I. p. 84.91. D* Witt, Brieven, III. D. bl. 425. 434. 437- en V. D. W. 314.338. Biblioth. Angl. XII. p. 9 54. & XXÜI. p. 430» Higgons Hij?. & Critical Reixorks.

(t) Aitzema, V. D. bl. Ö39. 6+6.

Sluiten