Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' der NEDERLANDEN. 39

den oordeelden , eene gunstige gelegenheid aangetroffen te hebben tot het wederkrijgen der Plaatzen in Kleef, door de Staaten in bezetting gehouden. Maar, terwijl deeze eifchen het fluiten desVerdtags en het zenden der Krijgsknegtenjvertraagden, haastte zich de Koning van Frankrijk, om den Staaten de hulp, welke zij, uit hoofde des Verdrags, verwagtten, toetefchikken : hij vreesde , dat, in dit hachlijk tijdsgewricht, eenig oproer den Prins vanOraw je aan 't houfd des Gemeenebests mogt ftellen. Zesduizend zijner beste manfchap trokken herwaards, onder 't bevel van Pradel. De moeilijkheden der reize hielden hen eerst op : de Staaten moeiten het Voetvolk fchoenen en kousfen verzorgen. Om te toonen, hoe groot een vertrouwen zij op Lodewijk den XIV. fielden , lieten zij de Franfche Benden door hunne Steden trekken; doch, daar men altoos veel vordert van de zodanigen , die rnen te hulp komt, beklaagden zich de Franfchen welhaast, dat ze niet behandeld wierden op dien voet, als zo edelmoedige Helpers behoorden behandeld te worden. De Staaten, niet willende , dat men hun wetten ir hun eigen Land voorfchreef , klaagden van hunnen kant over de ongehoorzaamheid en ongebondenheic der Franfchen. Mogen wij geloof liaan aan der Ridder Temple , toen Refident des Konings var Engeland te Brusfel, en wiens belang het was dc hulp van Lodewijk den XIV. in een veragtlijfe licht te ftellen, dan beantwoordden de Franfchen d( zorg der Staaten ten hunnen opzigte, met hen dui C 4 zen<

Staats» Rigee-

R1NG.

I

Sluiten