Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 4*

de inwendige verdeeldheden der Ferèénigde Gewesten, en de tegenwoordigheid der Franfche Krijgsmagt hier ten Lande , om zich van Friesland en Groningen te verzekeren. Hij dagt zelfs dePrinfes, Weduwe des laatst overledenen Stadhouders diei twee Geweten , Moeder en Voogdesfe des tegen woordigen stadhouders, nog een Kind, in zijnebe langen overgehaald , en te meer reden van vertrou wen op haar te hebben, dewijl deeze in onmin wa: met de Prinfes Weduwe van Oranje , haare Moe der, aan de Engelfehen verknogt. Maar deeze be Jangzoekende en ftaatkundige Prinfes , het Franfch Hof eene geruime wijl op den tuil gehouden hebbende om de betaaling te verwerven eener oude fchuld vai honderdduizend Guldens, welke zij van de Krooi te vorderen hadt, veranderde van partij , zo ras zi alle hoop op het verkrijgen dier fomme verloor, e: zette de Staaten van Friesland tegen Frankrij,

op. D'Estrades breidde zijne oogmerken oo

uit tot Overijsfel, waar de baldaadigheden der Mui fier fchen elk na bijftand deeden haaken (*> Zo g( yaarüjk zijn vreemde Hulpbenden voor een Gemet nebest!

Van den anderen kant ftrekte het gedrag der Frat fchen niet, om het vertrouwen der Staaten te doe toeneemen. De Veldheer Pradel bragt duizen zvvaarigheden in 't midden tegen de onderneemii

ger

(*) dEstrabes, III, p. 459.481,486-492. 505,51. 515.531. VI- p. 2:6.

C 5

StaatsRegee-

rinc.'

i« TieStaat* n fchen ea

Fran' d fchtn be{. ftrijden

den Bisj fchop.

Sluiten