Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• -J

42 GESCHIEDENIS

Staats-

Begee-

ring.

Vrede met den Bisfchop van Munfier.

1666.

gen, in den Winter, van der Staaten zijde, voörgeflaagen. De Gemagtigden te Velde hadden , door fchielijke optochten en vaardige Krijgsverrigtingen, den Bisfchop van Munfler willen verrasfen , terwijl hij genist op de kleine vermeesteringen , door hem gemaakt, zijne dagen fleet met een Buit fchen dronk s en zijnen Krijgsknegten ten voorbedde van losbandigheid ilrekte. Eindelijk bewoog der Staaten Veld. overfle , Prins Joan Maurits, de Franfchen , om, veréénigderhand, teftrijden; en het herwinnen van Lochein was hier een gevolg van (*).

De aantocht der Lunenburgfche Benden , en de goede voet, op welken het Verbond der Staaten met den Keurvorst van Brandenburg ftondt, 't geen eerlang gefloten werd, baarde omzien in den Bisfchop, wien de Krijgskans in eenige ontmoetingen niet medeliep (f). Daarenboven bleef Carel de II. agterlijk in het opbrengen der Onderfïandgelden aan den Krijgszugtigen en verkwistenden Kerkvoogd. Wanbetaaling veroorzaakte verloop onder zijne Benden, en , gedreigd door zo veele Vijanden ,° begon hij voor zijne eigene bezittingen te vreezen Hij haakte na eene Vredes - onderhandeling , en de

Staa-

(*_) Basnage, p.765. De Guiche, p. 131. i<J0. 174, 181.184. Aitzema , V. D. bl. 660. 67z. (t) Aitzema, V.D. bh 613.638.770. 773. 779.1020.

1022.

(§) Secr. RefoL Hotl. 1666. II. D. bl. 502. 503. De Guiche, 207.208. Rapin, IX, p. 239,

Sluiten