Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

R1i\G.

(

c I

9

voor altoos aan Frankrijk te verbinden , „aunlijk het breeken des Vredes van Frankrijk met Engeland door eene openbaare Oorlogsverklaring. Lode XIV. draalde lang, eer hij totdien grooten ftap kwam. Eindelijk, naa den Graafd'Kstrades wel fterk aanbevolen te hebben, dat hij deez'en trek van edelmoedigheid bij de Staaten zou doen gelden , en hen overhaalen , om , ten gepasten tijde, zijne eifchen op de Spaanfche Nederlanden te helpen onderlleunen , riep hij zijnen Afgezant uit Londen te rug, en verklaarde, den zesentwintigen van Louwmaand, den Oorlog aan Groot-Brittan. ie ( ). Maar het gedrag van Frankrijk heeft vervolgens, gelegenheid gegeeven, om te vermoeden, at deeze Vreedebreuk een opgeftemd werk geweest hebbe tusfchen Lodewijk den XIV. en Carel den II, om 't Gemeenebest te misleiden, of ten minlen dat de Fr.nfche Koning 'er niets anders mede /oorhadt, dan de maatregelen van h Huis van Owje te verijdelen, en den Raadpenfionaris DE jVixT met de toenmalige Regeering ftaande te houen (f> — Frankrijk beloofde , eene Vloot bii leZeemagt van den Staat teyoegen; doch zij werd nder allerlei voorwendzels, wegens de eerbetoon!* en, opgehouden, zo dat zij „iet voor den Herfst

in

O estrades, IV. p. 3J. Auzwa , V. D.bl. o,r. !2. Basnage, p. 771. Cf) Rapin, IX. p. 34a,

Sluiten