Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 51

overwinning hadt te danken aan het Krijgsbeleid en den moed van de Ruitlr. Hij ftak niet alleen uit in de wondere wijsheid zijner bevelen, maar ook in de onverfchrokkenheid , met welke hij ze voorbeeldlijk uitvoerde, en vaardigheid in het te hulp komen der Schepen, te digt onder den Vijand vervallen. Niet onaartig noemden zommigen hem de Ziel der Oorlogsvloote, door wiens vernuft zich alle de Leden van dat groote Lichaam bewoogen en\ vogten : of, gelijk een ander het uitdrukte : Bij was de hand, die de maat (Joeg in 't grof Muzijk van zo veel duU zende Kartouwen. Met één woord , hij werd aangezien voor den gelukkigen Sterveling, door de Voorzienigheid uitgekoozen, om den trots te vernederen der vermetelen , die zich de heerfchappij der

Zee toeeigenden. Tromp behaalde hier ook

veel roems door zijne onverlchrokkene manhaftigheid. Zijn inloopen in het diklte der Vijanden, en 't veranderen van Schip , reis op reis , met nieuwe ftoutheid, zich in 't gevaar ftortende , baarde zulk een fchrik onder de Vijanden , dat veelen de Schepen, waar ze zijne Vlag zagen waaijen, niet aan boord durfden komen , maar , zo veel mogelijk, daar van afweeken. Ook wil men, dateenigen, zijne Vla» telkens op andere Schepen ziende , vroegen, of er dan vijf of zes Trompen in de Duitfche

Vloot waren ? 't Verdient hier aangeftipt té

worden , dat de Witt ook zijn aandeel hadt in deeze zegepraal, indien het waarheid is , dat ze deels moet toegefehreeven worden aan 5t gebruik der KeD a ten

Staats-

regeert»

Sluiten