Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 53

miraal Thomas Allen. Dit ongeluk bragt de voorhoede in wanorde , die binnen twee uuren aan 't vegten raakte , en twee Schepen verloor. De Engelfehen vielen niet al hunne magt op de middel tocht aan, door de Ruiter gebooden. Aan 't boord van Tromp was de Heer van Sommelsdijk dien morgen gekomen , onaangezien de Ruiter hem verzogt hadt, dat hij zich op zijn Schip onthouden wilde, 't welk, naderhand , bij zommigen eenig vermoeden baarde, als of hij een raad gegeeven hadt , die met 's Lands dienst niet wel beftaan kon. Wat hier' van zijn moge, Tromp hieldt zich met de achterhoede wel twee mijlen van de Ruiter af, met opgegeide zeilen, als of hem 't gevegt niet aanging , en hij , behalven 's Lands eer en welzijn , geheel vergat, hoe edelmoedig de Ruiter hem onlangs redde. Hij geraakte, egter, in een gevegt met de achterhoede der Engelfehen, die hij op de vlugt dreef, en den ganfchennagtnazette, zich dus langs hoe meer van de Ruiter verwijderende. De Ruiter , met den mid=. deltocht alleen gelaaten en heftig beltreeden, bediende zich van den opkomenden nagt, om aftezakken, en bij de rest der Vloote te geraaken. Van de Engelfehen , die hem fieedS vervolgd en niet uit het oog verlooren hadden, vondt hij zich, met het aanbreeken van den dag, omringd. Zijn Volk was , door. het onvermoeid vegten, dermaate afgemat, dat veelen onder de dooden en ftervenden lagen te flaapen, en niet, dan met veel moeite , konden wakker gamaakt, en op hun post gebragt worden. In 'e midi D % dea.

StaatsRegeenipte

Sluiten