Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

5?

indien men mij geen Vlag of Esquader toevertrouwt, zal het mij genoeg zijn als zijn Seconde te mogen vegten. Ik wil liever, in deezen tijd , als Capitein ter Zee gaan , en mij gedraagen, gelijk een eerlijk Man betaamt. Dus regtvaardigde hij zijne Partij, te vooren zo uitgekreeten; en, fchoon hij het niet gedaan hadt, de nederlaag was duidelijk toegekomen door het fchandeüjk wegzeilen van een gedeelte der Vloote. De Franfche Heeren, die op het Schip van de Ruiter ooggetuigen van alles geweest waren , gaven hem dit getuigenis, „ dat hij dingen gedaan „ hadt, die toonden , dat hij hart en harsfenen „ hadt, en die de menfchlijke kragten te boven gin„ gen ; zijn aftocht hooger agtende , dan of bij den „ flag gewonnen hadt, hebbende met acht Schepen „ eens tweeëntwintig der grootfte Schepen van En-

geland en twee Admiraalen wederftaan." De Koning van Frankrijk, de verdiensten van dien grooten Zeeheld willende erkennen, zondt hem het Teken der Ridder-orde van St. M'ichiel met een gouden Keten, en zijne Afbeelding, rijklijk met Diamanten omzet (*).

Met dit alles blijft men de ongenade , waar in Tromp viel, hoofdzaaklijk toefchrij ven aan zijne zugt voor het Huis van Oranje. De openbaare onlusten en de heimlijke kuiperijen , fteeds aangewend, om 't zelve te herltellen , deeden de thans heerfchende Partij denken , dat zij niette veel voorzorgekondedraa-

gen,

(*) BranüT , Loeven van de Ruiter, bl. 525. D 5

StaatsRegeü-

r1isg.

Bewre-

genisten , om den Pnns vau Oranje te b-wrderen.

Sluiten