Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 63

dit Gemeenebest aan Engeland te onderwerpen, door het Huis van Oranje te verheffen op de puinhoopen der Tegenpaitije (*).

De Heer van Buat , zeer ingenomen met het denkbeeld, dat hij het vertrouwen der beide Partijen gewonnen hadt, bedagt niet, hoe gevaarlijk het was zulk een post te bekleeden. Hij belloot, ten voordeele van den Prins te werken , en tradt in een© ernstige Briefwisfeling met Arlington. Om de Witt te beter te misleiden , toonde hij hem de Brieven deezes Staatsdienaars zo wel als die vanSiLvius» In 't einde werd hij het hoofd eens Aanhangs , geheel aan de belangen van het Huis van Oranje ge< hegt. Deeze kunstenaarij zou langen tijd hebben kunnen duuren, hadt zijne voorzigtigheid zijn ijvej geëvenaard. Op zekeren dag , te ruim gedronker hebbende, was hij los genoeg, om , eenige Brieven aan de Witt ter hand Hellende , bij misdag , 'ei één van Silvius onder te laaten, dien 't zijn belan| was te verbergen. Boven denzelven ftondt, Pou\ vous méme, — Vopr u zeiven. 'Er werd in gefproo ken van Vrienden in Holland, die arbeidden om ee ne Bezending na Engeland te bevorderen. Van Ste dm, geneigd tot een goeden Vrede, die zich onder ling moesten verbinden, en een moedig beiluit nee men, om denzelven te bevorderen. Zo ras dit ge fchied ware, vermeldde de Brief wijders , zou mei zich in Engeland nader openen, en middelen aan d

han

(*) d'Estrades , IV. p. 430. LuDL.3&/».III.p.*5É

Staats-

Regee-

r1ng.

1

i

Sluiten