Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 7*

Oorlog behaald , hun denzelven moede maakten. Met de rampen , van den Oorlog onaffcheidelijk, hadt zich eene andere plaag veréénigd, de Pest richtte groote verwoestingen aan onder de Engelfehen en Hollanderen. Tot volmeeting van de maat der onheilen in Engeland diende de fchriklijke Brand, welke een groot gedeelte van Londen in puin en asfche lag. De Koning van Engeland, in 't einde ziende, dat de voortzetting van den Oorlog alleen ftrekte , om de Beftuurders van 't Gemeenebest meer en meer aantezetten, om zich tegen de verheffing des Prinfen van Oranje aantekanten , verlangde niets fterker, dan met eere te geraaken uit eenen gevaarlijken toe ftand , in welken hij zich hadt ingewikkeld. Hij vondt zich verlaaten door den Bisfchop van Munfter, en vreesde Frankrijk , 't welk hij in zijne belangen hadt meenen overtehaalen. Van Noorwegen af, tot de Kusten van Bayonne , was alles hem vijandig. Hij hadt, gelijk de Graaf de Güiche het uitdrukt, overeenkomstig met zijne zinfpreuk , geene andere hoop dan Dein &, fon Droit. Om de oogmerken te bereiken, tot welker verkrijging hij den Oorlog hadt aangevangen , verlangde hij denzelven geëindigd te zien. En, uit den aart meer op een wellustig dan werkzaam leeven gefield , begeerde hij den Vrede met zo veel drifts , als hij den Oorlog hadt aangevangen. Voldeedt men aan zijn verlangen , dezelve kon niet te fchielijk gefloten worden. Het Volk haakte desgelijks , de kosten eens Oorlogs , welks redelijkheid en noodzaaklijkheid bezwaarlijk tebegrijE 5 pen

Staats-

Reges-

rino.-

De beide Partijen verlangen na den Vrede.

Sluiten