Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s2 GESCHIEDENIS

verfland, en ging reeds eenigen tijd zwanger methet ontwerp, om de Vijanden van zijn Vaderland door een meelrerlriik te vernederen (*).

De Witt rekte de Vredes • onderhandeling , en zette, terwijl Carel de II. een Wapenftilfland vorderde, de Krijgstoerustingen met allen ernst voort. De Koning van Frankrijk zogt hem te vergeefsch het denkbeeld van een nieuwen Zeetocht te ontraaden. De ftrenge Winter veroorzaakte, dat de Vloot der Staaten niet voor het einde van Bloeimaand gereed was, om Zee te kunnen kiezen. Den zesden van Zomermaand liep ze uit onder de Ruiter, eh vondt zich, binnen weinig dagen, eenenzestig Schepen van Oorlog en Fregatten fterk , bebalven een aantal Branders en mindere Vaartuigen. Deeze ontzaglijke Krijgstoerusting ter Zee veroorzaakte eene groote verbaasdheid. De Vijand , geheel niet in de weer, wist niet, waar op het gemunt was en zou nederkomen. De Raadpertfionaris wilde op de Vloot gaan, om den roem wegtedraagen van het ontwerp, door hem gefmeed; doch de Vertoogen des Algezants van Frankrijk, en de vrees, dat zijne Vijanden zich van zijn afweezen zouden bedienen , om den Staat te ontrusten, deeden hem in den Haag blijven. Men hadt het weder raadzaam geoordeeld , Gevolmagtigden medetegeeven ; doch geen bekleedde deezen post,

dan

(*) d'estrades, V. p. 202 &c. Ludlow's Mem. III. p. i<5i. De Witt, Brieven , II. D. bl. 447. 491. Ra« iin, IX. p. 256.

StaatsRegee-

kiing.

Ontwerp van dë Witt.

Sluiten