Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

5ung.

lijk men uit eenige Gevangenen vernam , daags te voorcn nog op deeze drie Schepen geweest waren en zich toen te Rbchester, ol daar omftreeks , onthielden,, zagen 'de glorie der 'Engelfche Scheepsmagt, onlangs nog zo ontzaglijk , voor hunne oogen in vlam en rook vergaan, en het verbranden der Koopvaarieren in 't Vlie, met den brand der Koninglijke Oorfogfcheperi betaald gezet. Men zou het Ejland Chappy, even als de Engelfehen het Westëinde Van ter Schelling, hebben kunnen in brand fteeken, maar men wilde met meer edelmoedigheids oorlogen, en geene onfchuldigen de fchuld van anderen laaten boeten : het plaagen en rooven , 't geen eeninigen der Schepelingen beltonden , werd ftreng geftraft.

Zulk een Hout en welgelukt beftaan verbaasde de Engelfehen , die , met fchrik vervuld , het gevaar veel grooter aanzagen, dan het in de daad was , en. vreesden , dat de gelandde Krijgsmagt, buitenfpoorig tot eenige duizenden vergroot, na Zchö'ét; in aantocht was : het gerugt liep , dat deezen onder den weg alles overvielen, roofden en verbrandden. Men (lelde zich overal in fiaat van tegenweer. Te Woolwich liet men negen , en te Blackwall vier Schepen zinken, om het verder opvaaren te beletten, het gefchut werd op alle Batterijen gehaald, en het Krijgsvolk kreeg last, na de gedreigde Plaatzen te rukken. Schrik en wanorde vertoonden zich allerwegen. De Hertogen van York en Albemarle bragten in Kent Voet- en Paardevolk op de been, om denNederlan-

deren

Sluiten