Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. te

te vermommen in het kleed van Billijkheid. De Staaten hadden de eer, om Engeland- de wet voortefchrijvan, dewijl zij dat geen verwierven , 't welk het voorwerp geweest was der wederzijófche twis> ten. De Vrede werd , op den eenendertigden van Hooimaand, te Breda getekend, en, ten beftemden tijde, bekragtigcl(*).

Een Vrede, zo roemrijk, werd met een dag van openbaaren dank en vreugdebedrijf gevierd'in alle de Ferèénigde Gewesten. D'Estbades verhaak, dat de Raadpenüonaris de Witt openlijk deel nam in de algemeene vreugde, en, ten zijnen hnize een groot Feest gegeeven hebbende , zich, tot twee uuren in den nagt, vrolijk maakte met het Volk, dansfende, en drinkende, Onder anderen, ook op de gezondheid des Konings van Frankrijk (j). Tot erkentenisfe der diensten, door de Ruiter, Cornelis de Witt en van Gend den Vaderlande beweezeny werden zij iedèr befchonken met een Gouden Kop, op welken de altoos gedenkwaardige tocht na Ckattam kunstkeurig was afgebeeld. De moedige van Brakel- werd insgelijks , voor zijne betoonde dapperheid, met eenen Gouden Ketting en eenen Gedenkpenning vereerd , als ook het genomen Schip en twaalfduizend Guldens hem en zijn Volk gefchon• - ken.,

(*) De Witt, Brieven , 11. D. bh 533-53<5-537- Ster, Refol. Heil. II. D. bl. 558. d'Estraoes , V. p. 384.

(t) Aitzema, VI. D, bl. 54. 68. d'Estraües , VI, p. 30.

F 5

Staatsie egeep.ir-o.

Sluiten