Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 91

Feréênigden Staat, gebragt plagten te worden na de Zeehavens, om van daar overgevoerd te worden (*).— Ten dien zelfden dage , dat Groot- Brittanje en de Staaten dien Vrede floten, werd de Vrede ook getekend tusfchen Frankrijken Groot -Brittanje, alsmede tusfchen .dit laatstgenoemde Rijk en Deenemarken (f).

Het fluiten van den roemrijken Breda/eken Vrede deedt de agting van de Witt ten hoogften toppunte klimmen. Men kon hem den roem niet betwisten, van Frankrijk gefleept te hebben in [een Oor log, dien het uit Staatkunde hadt behooren te ver mijden; maar het Gemeenebest vondt zich gedreigc door dien zelfden Bondgenoot, op wiens hulpe he zo veel betrouwd hadt: en 'er was een meet dan ge meen vernuft noodig, om het te redden uit het drei

gend gevaar. Lodewijk. de XIV , gebrnil

zoekende te maaken van de erkentenis, tot welke h de Staaten meende verpligt te hebben , hadt het te kenen des Vredes niet afgewagt, om een inval in d Spaanfche Nederlanden te doen. 't Gemeenebe; begreep de noodzaaklijkheid , waar in het zich bi vondt, om de Landmagt op een ontzaglijken voet 1 brengen. Natuurlijk viel het overleg, wien ment< Bevelhebber over dezelve zou aanftellen. De ijv der Voordanderen van het Huis van Oranje vertoo: de zich , ter dier gelegenheid , op 't fterkfte. Zc

lai

(*) Aitzema, VI. D. bl. 54 enz.

(."O Gffc* Diplomatique, Tom. VIII. P. I. p. 4°- 53;

StaatsRegeering.

Aanleiding tot het Eeuwig E-

dia.

:

e t

e >t :r 1e<d

Sluiten