Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02

GESCHIEDENIS

StaatsRegeemr>iG.

} i

Ontwerp en vut c Helling van 'c zei- k ve.

land hadt reeds , in Zomermaand des'voorleden jaars, zoeken te bewerken, dat men den Prins zitting gave in den Raad van Staate (*). Her meerder gedeelte der Gewesten wilde hem thans tot Capitein Generaal benoemen. De Staaten van Holland kantten zich hier iterk tegen , daar in onderftetmd door die van Utrecht, welken zij altoos zorg droegen in hunne belangen overtehaalen. Zij durfden nogthans zich niet openlijk daar tegen verzetten: alleen behendig inboezemende, dat het niet voeglijk ware , van dit (luk te reppen, eerde Prins eenen voeglijken ouderdom, dien men ten minsten op achttien jaaren moest ftellen , bereikt hadt. Zij zagen nogthans duidelijk , dat het zeer bezwaarlijk zou weezen , deeze verheffing te beletten , wanneer de Staat in eenen Oorlog ten Lande wierd ingewikkeld, en het gevaar van denzelven naderde van dag tot dag. In dit geval dagten zij, een middel te moeten binden, om hem. buiten ftaat te ftellen , de vernede■ing te kunnen bewerken der zodanigen, die zijne «thooging gedwarsboomd hadden. Het gefcbiktfte ner toe was,eene altoos (taudhoudendefcheidsmuur 'Pterigten tusfchen het Capitein-Generaal- en het stadhouderfchap (f).

De Witt, zich bedienende van het gezag, door en voorfpoedig geworden Oorlog tegen Engeland ekomen , leverde bij de Staaten van Holland een

Plan

Cfi) Aitzema, V. D. bl. 315. 823.

(t) d'Estrades, V. p. 34S. 358.365.37p.381.

Sluiten