Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

GESCHIEDENIS

Staats-* Regee-

JUiNG.

kragt zich tegen hetzelve te verzetten. De Afgevaardigden waren in groenen getale , en ondertusfehen was 'er maar één Burgemeester van Edam, die liever zijn Ampt wilde nederlegaen dan den Eed doen : alie de overigen betoonden zicii gereed. Meer tegenltands ontmoette men onder de Edelen, die beweerden, niet gehouden te zijn tot den nieuwen Eed, • hun afgevergd ; doch men bediende zich , zo 'er verhaald wordt, van de kunstgreep , om de Vergadering der Staten te beleggen 's namiddags ten vier uuren, met last, om 'er zich flipt op hét klokkeflag te laaten vinden. De Gpftellers en Voorftanders van het Eeuwig Edi£t maakten 'er ten beftemden tijde te weezen, en, zonder een oogenblik te wagten, deeden zij de geheele Vergadering zweeren. De Edeler>, wat fte lang aan tafel gebleeven, kwamen een weinig te laat, en vonden de zaak afgedaan. Men verklaarde hun , dat het niet alleen geen tijd meer was, om te beraaden, maar dat zij ook uit de Staatsvergadering fcheiden moesten , en hunne plaatzen verhaten, Indien zij de beftendige waarneeming dier

Wet niet wilden bezweeren. De voorzittende

Burgemeester van iedere Stad kreeg last , om den Eed aftevorderen van zijne Medeburgemeesters, den Raad en de Schepenen. Dit werd overal uitgevoerd. Eenige Regeeringsperfoonen zogten zulks te ontduiken , door wegteblijven en gemaakte verfchooningen van verwijl. Hierom befloten de Staaten, het Eeuwig EdiSt, met den Eed, op een groot vel papiers te fchrijven , dat elk Magiliraatsperfoon gehouden

tbü

Sluiten