Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 95

zou zijn dit te ondertekenen, en dat het oorfpronglijke, den achtften van Louwmaand naastkomende, in de Vergadering der Staaten zou gebragt wórden. Dat de afweezig geb'eevene Magiftraatsperfoonen, of die het bezweeren onder verfcheidenerlei vooirwendzels hadden uifgedekl, gedagvaard zouden worden , om het ter eerde zittinge te doen; dat de naamen der wederhoorigen den Staaten zouden gezonden , en niemand in de Vroedfchap aangenomen v/orden, dan die zich naar dit Eeuwig EdiSt fchikte f*).

De inhoud van hetzelve liep hier op uit: „ Dat „ de Staaten , naa rijp beraad en overleg, in deOr„ de der Ridderfchap en Edelen, en in de Vroed,j fchappen der Steden, bij eenpaarige overgifte en 5, mededemming van rille de Leden, voor een duur*

zaam Gebod en eeuwige Wet, tot voordand der „ vrijheid en behoudenis der éériigheid en gemeene „ rust, hadden vastgedeld.

„ 1. Dat hét vermogen tot de befchrijving in de „ Orde van de Ridderfchap en Edelen, endebenoa„ ming en verkiezing van tfurgemeesteren , Vroed„ fchappen, Schepenen, en alle andere Regeerings-

perfoonen, in de Steden voortaan zou blijven aar „ de Orde van de Ridderfchap en Steden in 't bij „ zonder, volgens het oud gebruik , of de Privile

gien en Octroijen, verkreegen, of nog te verkrij

„ gen,

(*) Aitzema, VI. D. bl. 143, 164. 169. ÏJa'shacs, p. 8s£>.

Staat*. Regee-

FJK8.

Sluiten