Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9<S GESCHIEDENIS

Staatsregel

ring,

gen, zonder ooit, geheel of ten deele, aan ie" 3, mand te mogen worden afgedaan.

„ If. Dat alle Ampten en Bedieningen, (taandete„ genwojrdig ter begeevinge van de Staaten van „ Holland en JVestvriesland, aan dezelven verblij„ ven zouden , zonder hier onder egter de Krijgs„ ampten te begrijpen, omtrent welken hunne Edele

Groot Mogenheden zulke fchikkingen zouden „ maaken, alsdezeiven, ten meeften dienste van den ,, Lande, zouden bevinden tebehooren.

,, III. Dat hunne Edele Groot Mogenheden nooit e, toeltaan zouden , en de zaaken ter Generaliteit „ derwijze helpen beleiden, dat ook bij de andere „ Gewesten bedoren werd, nimmer te zullenbewil-

ligen, dat de gene, die ooit , naa deezen , zou „ mogen verkoozen worden tot Capitein- of Ad„ miraal-Generaal, of .'tot beide deeze Waardighe„ den tevens , of, onder eenigen anderen tytel, ,, tot Opperbevelhebber over 's Lands Krijgsmagt „ te water of te lande, te gelijk zij ofblijvÈ Stad„ houder van eenige Provincie of Provinciën. Dat „ ook, wat de Provincie van Hollanden Westvries„ land betrof, niet alleen niet hij, die't Opperbevel „ hebben zou over 's Lands Krijgsmagt te water of

te lande, maar ook niemand anders, totStadhou„ der derzelve Provincie zou mogen worden aange„ fteld ; maar dat de gemelde Waardigheid zou zijn ,, en blijven vernietigd: zullende de Gecommitteer„ de Raaden aanbevolen blijven, om zaaken , die „ fpoed vorderden, in afweezenheid hunner Edele „ Groot Mogenheden aftedoen. „ IV.

Sluiten