Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 99

Tweede Tijdperk.

Het Drievoudig Verbond.

JJ)t; Vrede, te Breda gefloten, was het Gemeenebest voordeelig , doch verzekerde de ruft van t zelve geenzins. Een Rijk , als dat van Engeland, kon niet nalaaten fpijt te gevoelen, dat het genoodzaakt geweest was de wet te ontvangen van een veël

min magtigen Staat. Van den anderen kant

was Frankrijk , met zijne Krijgsmagt in de Spaanfche Nederlanden rukkende , ontzaglijk geworden voor het Gemeenebest. Dit Koningrijk, welksroerri langen tijd verduisterd geweest was doorbinnenlandfche onlusten, of door de overmagt van Spanje, begon nu te fchitteren met een glans , die de aandagt van geheel Europa vestigde. De Leen - dwinglandij der Edelen was vernietigd , de Gemeenebestgezindheid der Calvinisten geheel te ondergebragt, en de Regeering der voornaamüen in 't Parlement bepaald, Het geheele Volk , fchoon gansch en al onder 't juli gebragt, hadt nog die veerkragt en moed behouden, welken de gevolgen zijn van Burger-Oorlogen , en doorgaans eigen aan een Volk, uit den aart leeven' dig en vuurig. De Vorst bezat hoedanighe¬

den , die 's Volks liefde wekten , en veele zodanigen, welken de verfrandigen niet kunnen naalaaten gosdtekeurén : de manlijke fchoonheid zijns gélaads werd verfraaid door een gemeenzaam beleefd

G 3 700?

Korte Üéfchouwing dei Franfcké Magu

Sluiten