Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loe

GESCHIEDENIS

Staats-

regsekjng.

Voorwpndzelvan LOdewijkden XIV,

oai in de Sp jan■ ftke Neder lan ■ den te vallen.

voorkomen : op vermaaken was hij gefield, doch zonder om dezelven zijne zaaken te verwaarloozen: hij beminde de Sexe, zonder zich door zijne Matresfen te laaten beheerfchen: in zijne Ondeugden zelfs ffraalde , om zo tefpreeken, eene welvoeglijkheid door. Eindelijk , het geheim bezittende, om zich te doen beminnen, fchoon met eene volftrekte Oppermagt bekhed , overtrof hij reeds in roem en grootheid alle de Vorsten van zijn tijd. Hij hadt, door de beste fchikking op den Haat der Geldmiddelen, dezelven vermeerderd, en de kragt zijns Legers door de (liptfle Krijgstugt verfrerkt. Hij deedt zijn Koningrijk bloeijen, door den Koophandel en Kunsten aantekweeken. Alleszins na roem dingende, begon hij verdagt te zijn op het aanbouwen eener Zeemagt, om dezelve op eenen gelijken voet te brengen met die van Engeland en de Ferèénigde Gewesten*

Deeze was de Vorst, wiens oogmerken de Witt zogt te doen mislukken, terwijl alle de andere Staaten van Europa, of te zwak , of te liegt beftuurd, zich niet tegen zijne eifchen durfden verzetten. Lodewijk de XIV, het voeifpoor drukkende van alle ftaatzugiige Vorsten , vermeerderde de zijne , naar gelange hij een duidelijker begrip kreeg van zijne eigene kragten. Reeds voor eenigen tijd hadt hij het oog op een gedeelte der Spaanfche Nederlanden geflagen. In den jaare MDCLXVIl, kwam 'er van de Koning'ijke Drukkerije in Frankrijk een Boek in 't licht, waar in de eifchen van Koningin Maria Theresia verdeedi^d werden op de gronden des Regts

van

Sluiten