Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

GESCHIEDENIS

Staatsie eg ee-

RING.

Staatkundige Ou • derhandt* ling van ue Witt mee Frank' fijk.

3

de Franfchen hadden zich fiegts te vertoonenWaatlijk deeze Veldtocht hadt veeleer het voorkomen van een Plaiüerreisje , dan van eene Krijgsverrigting (*).

Schrik beving de Ferèénigde Gewesten pp het verneercen deezer venneesteringen. Men was hier reeds gewoon , de Spaanfche Nederlanden' als een Voormuur aantemerken. Te meer ontfteltenis baarde deeze inval, dewijl Lodewijk de XIV. den Staaten dikwijls beloofd hadt, hier toe niet te zullen komen dan met hunne kennis en overleg. Toen hij zich voor Charleroi nederfloeg, beklaagde zich de Witt bij d'Estrades over 's Konings handelwijze , en den fpoed deezer onderneeminge , als onbegaanbaar met de gedaane toezeggingen. De Franfche Afgezant wilde hem beduiden, dat de Koning voldaan hadt aan deeze verbintenis van vriendfehap , met den Algemeenen Staaten een affchrifc van den Brief, gcrigt aan de Koninginne Regente van Spanje, te laaien toekomen op den eigenden dag, dat hij deezen aan haar afvaardigde. De Witt noemde dit te recht, zijn voorneemen bekend maaken en uitvoeren 3p éénen tijd. De Staaten, weinig in hun fchik oïtr zulk een zonderlingen handel, begreepen , dat jij het niet moesten laaten berusten bij dorre betuigingen van misnoegen , en antwoordden kortlijk, iat zij verwonderd waren over 's Konings bel! uit,

en

(*) Aitzema , VI. D. bl. 355- 257- 260,

Sluiten