Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 107

verwekje. De Witt ging dit denkbeeld tegen , met te betuigen, dat men nooit tot dusdanig een ftap zou komen, indien Frankrijk , het overmeesteren (hakende, zich bereid toonde, om eene verzoening met Spanje te treffen. Hij bereikte zijn ooginetk , dien Vorst verzekerende, dat 's Lands welvaart en zijn bijzonder belang aan Frankrijk verbonden waren, en dat men Spanje zou noodzaaken tot een redelijk Verdrag, al ware't zelfs, dat men, om dit te ber werken , de wapenen van deezen Staat bij die van Frankrijk zou moeten voegen (*> Doch, met alle deeze handelingen , zogt die fchrandere Staatsman den tijd te rekken, andere Mogenheden te doen ontwaaken, en wel bijzonder Groot • Brittanje, en deezen overtehaalen tot een Verbond tegen Frankrijk, 't geen hij in den zin hadt (f).

Ten dien einde ftrekte het buitengewoon Gezantfchap, naa het fluiten des Bredafchen Fredes , na Engeland afgevaardigd : hetzelve bekleedde, wegen; Holland, Joan Meerman , een boezemvriend vat den Raadpensionaris , kundig van diens geheimftt jnzigten, en Joan Boxeel. Tusfchen Zweeden er deezen Staat was de vriendfehap herfteld , en vya ren, ondanks de tegenkantingen van d'Estrades twee Verdragen gelloten (§). De Witt fchroom de, aan 't Engelfehi Hof vrugtlooze voorflagen t

doen

(*) d'Estrades, VI. p.74- 75. 85. 87. 94- 95- "4 117. 120. 132. 136. 147' I48«

(+,) De VVitt, Brieven , IV. D. bl. 492. 523.

f§; Aitzema,VI.D. bl. 222.225. d'Estrades, VI, p,l

StaatsRegee&ung.

Gezantfchap der Stastan na Engeland,

!

I I

Sluiten