Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 GESCHIEDENIS

staat!-

Reoee-

RING.

I

J

1

doen, die hem van Fr ankrijks vriendfchap zouden ontzetten , zonder hem eene nieuwe in dede te geeven. Om hier in zeker te gaan , liet hij eerst beproeven , of het Engelfche Hof zich ook met het Franfche verdondt. Van het tegendeel verzekerd, Itelde hij alle mogelijke middelen te werk , om de jalouzy der Engelfehen gaande te maaken,den fchijn geevende , dat het Gemeenebest zich op 't nauwst met Frankrijk zou verbinden. Het Volk in Engeland neigde, door ouden volkshaat, om zich tegen de vermeesteringen der Franfchen aantekanten. Gevolglijk deedt deeze trek van Staatkunde hier eene gewenschte uitwerking. De algemeene eisch in dit Rijk was, dat men de Franfchen en Hollanders moest beletten de Spaanfche Nederlanden onder elkander te verdeelen. En, ontdekt hebbende, dat de Staaten verre af waren van dit denkbeeld , wide men zich met hen verbinden , om de Spaanfche Nederlanden , tegen de Staatzugt van Frankrijk , te dekken. Carbl de II. was , ondanks zijne heimlijke geneigdheid tot den Koning van Frankrijk, in het eerde vuur zijner gevoeligheid, wegens de laatde Oorlogsverklaaring. Hij hadt noodig, de harten zijns Volks te winnen , van hem vervreemd, door zijne overdaadig verkwistende leevenswijze, :n de rampfpoedeu des jongst gevoerden Oorlogs. lij oordeelde, zich tegen den voortgang der Franfche Wapenen in de Nederlanden te moeten aankanen (*). De (*) Aiizema, VI. D. bl. 72.75.147. Wagenaar, Fa-

ierl.

Sluiten