Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

rhr NEDERLANDEN. 115

wijze. De belofte van zeer aanzienlijke ondetftandgelden maakte den meesten indruk op Zweeden, een wel magtig,.maar arm Rijk: doch, dewijl da twee bemiddelende Mogenheden niet genegen waren dezeiven te betaalen, zou de zwaarfte last daarvan op de Spanjaarden komen: ook gaf men voor, dat het de belangen diens Rijks voornaamiijk goldt (*).

In diervoege werd het Drievoudig Verbond, 't welk toen zo veel gerugts maakte, en eene algemeene toejuiching wegdroeg, gefloten, 't Is altoos gehouden voor eeu trek der diepite Staatkunde. Men kan de Wnr de eer, van het plan uitgedagt te hebben, niet betwisten ; doch het was zijn geluk , in Temple eenen Medearbeider aan te treffen, die, door zijnen voortdrijvendcn ijver en bekwaamheden , de volvoering van dit gewigdg werk. zeer verhaastte. Ook ontving die Engelfche Staatsdienaar deswegen ontelbaare loftuitingen 5 doch die groote Man antwoordde eenvoudig, „ dat bet zeer moeilijk was, „ de dingen uit hun middelpunt te rukken ; maar

„ zeer gemaklijk, ze 'er weder in te brengen."3

Onder alle eerbetooningen , der bekwaamheden er deugd van Temple aangedaan,.was 'er geene, wel ke hem meer moest ftreelen , dan een belluit dei Staaten ten zijnen opzigte. 'Er heerschten , zint; langen tijd, misverltanden tusfchen hen en het Ho van Portugal. Zij befloten eenpaarig , zjch te zul len'gedraagen aan de bijzondere bemiddeling des Rid

ders

(*) Aitzema , V. D. bl. 383. 407—4l7« 9°9- 922» H 3

Staat*Regbe-

k.1ng.

Eer van

de Witt en Tem : ple, in'e zelve tot (tand te brenger,»

Sluiten