Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 119

zugt, en vermetel genoeg was, om zich tot Scheidsman tusfchen Gekroonde Hoofden optewerpen, was van toen af op middelen badagt, Om zich te wreeken (*).

Het Hof van Madrid was fsven weinig te vrede over het Drievoudig Verbond. Dikwijls dreigde het s den Algemeenen Staaten veeleer alles, wat het inde Neder landen bezat, te willen aft! aan, dan zich nan de vernederende voorwaarden te onderwerpen. Het zou gaarne door deeze kunstftrsekeu de bemiddelende Mogenheden hebben willen overhaaleq , om alle Bezittingen aldaar te bewaaren , door tor geweldige, maatregelen te komen. Doch de Witt en Temple kenden al te wel de oogmerken van Spanje;, om zich te laaten misleiden. Zij wisten volftrekt zeker , hoe het Spaanfche Hof de Nederlanden altoos aanzag als de eenige band, waar door hetzelve zijne verbintenisfen met de andere Mogenheden kon onderhouden. Het hadt deezen te noodiger , dewijl zij alleen in iiaat waren, om Spanjes onafhanglijkheid te verdeedigen, in gevalle de jonge Spaanfche Vorst kinderloos overleedt (f).

Lodewijk de XIV, die nieuwe voorwendzels behoefde, om eenigen fchijn te geeven aan het vermeerderen zijner vermeesteringen , bleef niet in gebreke , om deeze hardnekkigheid der Spanjaarden

bij-

O De Witt , Brieven IV D. b!. 649. d'Estrades , VI. p. 363. 268 471. 272.374-284.2-7. (t) Temple Lett. 34 & 26 Jan.

11 4.

Staatsie ege3kln'g.

Lodewijk de XIV. vef meesiert Franche,

Sluiten