Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i-a GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

ring.

voorflap naderen last uit Spanje te behoeven. — Frankrijk wendde ondertusfchen de wapenen tegen de Spaanfche Nederlanden , en Castkl Rodriro betuigde , eindelijk, naa veele omwegen , volmagt gekreegcn te hebben, en last, om, van de twee voorilagen , dien aanteneemen , welke Frankrijk in 't bezit ftelde van alle de Plaatzen , in den jongden Veldtocht veroverd. Desgelijks verklaarde hij zich gereed, om, op deezen voet, volmagt te geeven tot het tekenen van den Vrede te Aken , mits de Staaten hem verzekerden , dat zij hem met zesduizend man zouden bfjftaan, zo ras hij deeze volmagt zou gegeeven hebben. De Staaten flemden, om de tekening des Vredes te bevorderen, deeze huipe toe, en lieten zesduizend man uit Bergen op Zoom tot voor Lilio brengen. De Markgraaf meende zich deeze toegeeflijkheid ten nutte te maaken, om het Gemeenebest in den Oorlog ir.tewikkelen , en toonde zich orgenegener tot den Vrede dan ooit. Dan de bemiddelende Mogenheden , deeze kunstflreeken ontdekkende , gingen met Frankrijk een voorbereidend Verdrag aan, bij 't zelve een VVapenftilftand tot het einde der Bloeimaand bedingende. Indien in deezen tijd , of ten langden tot het einde van Hooimaand ," Spanje geen der beide voorflsgen hadt aangenomen , zou men maatregelen van geweld tegen 't zelve beraamen. De Spanjaarden, zich van alle middelen en hoope , om hunne Bezittingen te behouden, vetdooken ziende, befloten eindelijk tot

het

Sluiten