Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iötf GESCHIEDENIS

Staats* Regf.e»

Frankrijk , met de ztigt tot vermeesteringen vervuld, en bemoedigd door den vóorfpééd zijner wapenen en de zwakheid zijner Vijanden, kon hun het paal en perk zetten aan zijne heerschzugtige oogmerken niet vergeeven. Zijne fpijt vermeerderde , als hij den Keizer en het meerendccl der Rijksvoriren geneigd zag, om in de zelfde verbintenis te

treeden. Spanje, ten zelfden tijde, den Vrede

fluitende met Portugal , vondt zich beter in ftaatj om het hoofd te bieden aan een trots en zegepraa* lend Mededinger. —- De Engelfehen waren zo verrukt door de rol, door hunnen Koning iu dit Huk gefpeeld, dat het niet mogelijk fcheen , Carel de II. overtehaalen tot maatregelen , gunstig aan de ontwerpen, tot vergrooting van Frankrtjks magt. —■ Geheel Europa merkte dit Drievoudig Verbond aan als eene gebeurtenis , zo gunstig tot het onderhouden van het cvenwigt, dat het niet veilig fcheen, andermaal het fiooren van de algemeene rust te beftaan. De Staaten der Ferèénigde Gewesten ,

het oog llaande op dit gelukkig vooruitzigt, dagten, zich te mogen toegeeven in het wel rechtmaatig, maar verleidend, denkbeeld , dat zij de Bewerkers waren van dit Verbond. Het vernuft der Landzaaten, altoos gefcherpt op liet uitvinden van zinnebeelden, om groote gebeurtenisfen in gedagtenisfen te bewaaren , deedt eenen Gedenkpenning vervaardigen, op welken zij zich beroemden , de Wetten bskragtigd, den Godsdienst hervormd, de Koningen geholpen, verdeedigd en veréénigd, de Vrijisid der

Zee

Sluiten