Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

GESCHIEDENIS

Staats-

Reg'e-

De jonge Prins van O' anje toont Staatkunde te bezitten.

vernederen. Gourville voegt 'er bij, dat hij het was, die den raad gaf, om den Gemeenebestgezinden Staatsdienaar te bedriegen door geveinsde betuigingen en een valsch Verbond, 't welk onfeilbaar de Witt ten val zou rukken, door hem van Frankrijk afetrekken, op 't welk hij zich alleen verliet, uit vreeze, van Engeland niet in zijne belangen te zullen kunnen overhaalen. Hij betuigde, de Witt genoeg te kennen , om verzekerd te zijn, dat hij gewis reden van misnoegen zou geeven aan Frankrijk , zo ras hij dagt , zich op Engeland te mogen verlaaten, en dat de trots van dien fleren Gemeenebestgezinden, naa Zweeden en Deenemarken totden Vrede gedrongen , en op Engeland gezegepraald te hebben, zeer zou geflreeld worden met ook de wet aan Frankrijk te mogen voorfchnjven. Gourville voegt 'er bij, dat hij over dit onderwerp een opftel na Engeland zondt, en het gevolg uitwees ,datmen 't aangenomen hadt (*).

Het groot oogrnerk der Mogenheden , die het Ge. meenebest een kwaad hart toedroegen , was, de zaaden van hunne wraakzugt en het verderf des Lands in den fchoot van 't Gemeenebest zelve te doenuitfpruiten. Eén hunner plans beftondt in voordeel te doen met 's Volks ijveiige gezindheid tot het Huis van Oranje, om dus de Hoofden derGetneenebestgezinden , op welken zij het voornaamlijk gelaaden hadden , te (haffen. De zaaken van den jongen

Prins

(*) Mem, de Govrvtlle, I. p. 11,14.15.16,

Sluiten