Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dor. NEDERLANDEN. 133

wijze , pp welke hij de geneigdheid der Zeeuwen ten zijnen voordeele wist te wenden , baarde den Dooiden der heerfchende Partije niet weinig onrust?. In Zeeland hadt hij, zints eenigen tijd , Briefwisfeling gehouden , door tusfchenkomst van den Heere van Zujlichem , die , wegens gerezene onlusten, zich in dat Gewest lang onthieldt. D'Estrades belchrijft dien Heer als een Franschman in zijn hart: eene geneigdheid, door de gefchenken des Konings vergroot (*). De Prins toog, zonder de Heeren, die zorg over zijne opvoeding droegen, des berigt te geeven, op reis. 'Er werd uirgeftrooid, dat hij na Breda gegaan was, pm de proef te neemen van cepige Jagthpnden en Valken, hem door den Koning van Engeland ten gefchenkegelchopken; dan hij trek »a Zeeland. Te Middelburg werd hij hoogftaatlijk ontvangen: 's daags na zijne aankomst, den dertienden van Herfstmaand., verfcheen hij in de Vergadering der Staaten van Zeeland , en werd als Eerfie Edele ontvangen. —- De vreugdvervoering over die gebeurtenisje was groot en algemeen. De Kerklijken bleeven niet in gebreke, om, te deezer gelegenheid , hunne neiging voor het Huis van Oranje aan den dag te leggen. Eene Kerklijke Bezending wenschte hem geluk met deeze nieuwe Waardigheid. Hij, die 't woord voerde, ving zijne reden aan met deeze plaats der bc.hriftu.ure: Ik heb, u een wijs harte gegeeven; gij hebt nooit uws gelijken gehad , en gij

zult

(*) d'Estkadki, V. p.il & VL p. 357.

13

Staats*;

REGEgRING.S

De Prina vsn 0-

ratije worde Eerfie Edele van Zeeland.

Sluiten