Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 GESCHIEDENIS

$*aatsRtGP.e-

&in«.

geftrejcten Staat, het gedaan \yas met het Gemeenebest, indien deeze drie Bedieningen zich in één Petfoon veréénigdep. Hij verklaarde , dat hij, ander eene Monarchaale Regeering geboor/en geweest zijnde, nooit liet opvatten der wapenen tegen Philips ben II. zou goedgekeurd hebben ; doch dat hij, als een Inbooreiing van éen Gemeenebest, welks Wetten hij bezwooren hadt te zullen handhaaven , jn niets kon Hemmen, 't welk firekte om de behoude,jiis van 't zelye te benadeelen ; dat hij zich altoos verwonderde , hoe het Gemeenebest zo langen tijd ijhadt kunnen blijven ftaan te midden der geyaaren, aan welken het blootgeiteld geweest was door het te uitgebreid gezag der Stadhouderen; dat een zo groot geluk moest toegefchreeven] worden of aari deonleede door de geduurig gevoerde Oorlogeu , of aan de gemaatigdheid der Prinfen Stadhouderen, onderwelken delaatfte alleen de Staategeflgltenis hadt zoeken omtekeeren : een oogmerk, te wijten aan den raad der Franfchen , die hem heerschzugrige denkbeelden

bij zijne opvoeding hadden ingeboezemd (*).

De tegenwoordige Prins van Oranje, in Wijnmaand achttien jaaren bereikt hebbende, was geheel buiten Voogdijfchap gefield, en zijn eigen meefter verklaard; dit gaf hem meer gelegenheids, om Vrienden te jnaaken, en zich Aanhangers te verwerven (*), Dan de invloed van de Witt , en het aanzien van Holland,

£*) Ttan'le Lettr.i Sept, (f) Aïtzema, VI.D.bl. 6Z9A

Sluiten