Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Staats.

Regee»

hing, '

inhieldt. Zulks baarde eene groote verwarring in den Itaat van 's Lands geldmiddelen , en de meerderheid befloot tot flrenge en ongewoone middelen , om Zierikzee te dqen bukken. In 't begin van Sprokkelmaand des jaars MDCLXÏX, werd de Kolonel ïheodorus van Vrijberoen , met zes Vaandelen Krijgsknegten, uit Veere en VHsfingen geligt, en na Schouwen gezonden, voorzien van zes ftukken gefchuts. Brouwershaven werd belegerd, en ging over. Zierikzee deedt de Trom roeren, Waardgelders aanneemen, de Burgerij wapenen, en, het gefebut na de Wallen fleepen; doch, op "t eerite gerugt van den Krijgstoeleg pp Schouwen, hadt de Regeering Afgevaardigden na Middelburg gezonden , ais 't ware oia te verneemen , wat men met zulk een inval bedoelde. Dit gaf aanleiding tot verdere onderhandeling: en, dewijl beide de Partijen belang hadden bij de verzoening , werdt ze fchielijk getrofïln. Zierikzee liemde toe in 't ftuk, waar op het. meest aankwam, het betaaleq der gemeene penningen : en de Waardgelders werden afgedankt. Dan, (choon 't Krijgsvolk bevel kreeg, Brouwershaven te ruimen, bleef'er een Wortel van bitterheid te Zierikzee over: die .Stad zondt haare ge/woone Afgevaardigden niet terStaatsvergaderinge , zonder beding, dat zij het regt aan zich behieldt, om, wegens haare vorige bezwaarnisfui, ten gelegener tijde, voldoening teyraagen(*).

Ge-

(*) Notul.Zeel. t66S. bl. 233.217. 264.267. ea JÖóp. bl 16.28,51, H0ll.Merc.l669M.li.

Sluiten