Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dbr NEDERLANDEN. 141

Gelukkiger waren de Staaten van Hollandgeweest •> in een gefchil over het verminderen der Landmagt, naa het tekenen van den Vrede xeAken. Deezetwist hadt, in veele opzigten , zeer veel gelijkheids met dien van den jaare MDCL , bij den Munfterfchen Vrede ontdaan. De Raad van Staate oordeelde, dat men het Volk van Oorloge, omtrent zeventigduizend man in alles beloopende , behoorde te verminderen op vierendertigduizend en zevenhonderd man; doch de Staaten van Holland wilden tweeduizend en zestig koppen meer afdanken. Dewijl alle de andere Gewesten , Utrecht alleen uitgezonderd, in het plan des Raads van Staate traden , dankte Holland, zich dier meerderheid luttel bekreunende, op eigen gezag , vierentwintig Vaandels Voetvolk, ter betaalinge van dit Gewest ftaande, af. De Raad van Staate kantte zich tegen deeze afzonderlijke afdanking, en bragt het Befluit der Algemeene Staaten , van den achttienden van Oogstmaand des jaars MDCL, ten bewijze bij. Dezelve ging nog een flap verder , en vervaardigde Brieven aan de Bevelhebbers van verfcheide Bezettingen, ter betaalinge van Holland ftaande, met bevel , om , op last van een bijzonder Gewest , geene afdanking te deen. Dc Algemeene Staaten hadden den Raad tot ditfehrijven gemagtigd bij een Befluit, genomen op een tijd, dat 'er maar één, en dan nog een onoplettend, Afgezant van Holland tegenwoordig was. De Staaten van Holland, zeer misnoegd over deezen handel, verfcheenen, den eenentwintigden van Winteimaand,

tei

StaAtsRegïe-,

ring.

Gefcbi! met Holland,over de afdanking van *c Krijgsvolk.

Sluiten