Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï44

GESCHIEDENIS

StaaTs-

regeerin«s.

Lodewijk de XIV. tragt de Staaten van het Drievoudig Verbond aftëtrekken.

I669.

mogelijkheid zag, om de Mogenheden, waar op hetzelve 't grootfte vertrouwen ttelde , daar tegen aantehitzen 3 zogt hij 't Gemeenebest zelve aftetrekken van het Drievoudig Verbond. Dit ftuk was van des te meer gewigts , naardemaal de Staaten befloten hadden, alles aantewenden, om hetzelve te verfterken, en Lodewijk de XIV. des ten vollen verzekerd was. D'Es 1 rades hadt de Lionne gefchreeven, dat de Staaten, meer'Mogenheden beweegende, om in het Drievoudig Verhond te treeden , gelijk zij van zins fcheenen, den band zoiteikmaakeii

zouden, dat men dien niet weêr non breeken. •

Nauwlijks was de Vrede te Aken gefloten, of d'Estrades ftelde , ter gelegenheid der gefchillen wegens het groeten met de Vlaggen , eene fchikking voor, {trekkende om de trotfche eifchen der Engelfehen ten dien opzigte te vernederen. De Witt ftemde toe, dat deeze eifchen onverdraaglijk waren, ën fcheen genegen, om zich met Frankrijk te ver* éénigen tot het dempen van dien trots (*). Simom Arnaud de Pompone kwam , in Lentemaand des jaars MDCLXIX, als Franfche Afgezant in den Haage. De Witt hieldt bijzondere onderhandelingen met hem over een nieuw Verbond, tusfchen Frankrijk en de Staaten. De nieuwe Franfche Staatsdienaar beloofde , dat de voorwaarden van 't

zelve

(*) Secr. Refol. Holt. 1669. III D.bl. 13. 34» -,=p'Estrades , Vl.p. 414.440.444. De Watt , Brieven,!. D. W. 47M73.

Sluiten