Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer N E D E R L A N D E N.

MS

Zelve geheim zouden bljjven : en toonde , hoe zeer de verbmtenisfen der Staaten met andere Mogenheden een jongen, dapperen en magtigen Koning moeiten mishaagen. De Raadpenfionaris was verpligt te luiiteren na voorflagen, en zelfs, van zijnen kant, plans optegeeven , om de oogmerken en verbintenisfen van Frankrijk te ontdekken. Dan , wat hij ook gedaan hebbe , het blijkt uit zijne Schriften, hoe hij oordeelde, dat het Gemeenebest tot eene Vredebreuk moest komen, in gevalle Lodewijk de XIV. zich niet hieldt aan de punten van den laat-

ften Vrede. Frankrijk bekreunde zich des

Verbonds met de Staaten weinig : de voorflag van een nieuw fflet hen aantegaan, diende alleen om de Bondgenooten der Staaten overtehaalen , om hen te verlaaten , dewijl zij zich eerst aan het Drievoudig Verbond onttrokken. De Witt was te fchrander a om zich in dien valftrik te laaten vangen : hij verklaarde , dat men , wel verre van htt Drievoudig VerbondXt verzwakken, 't zelve zou zoeken te verfterken. Hoe hij over deeze zaak oordeelde, kunnen zijne eigene woorden ons best leeren. „ Het voornaam uitwerkzel van het Drievoudig Verbond „ zal, mijns oordeelf, weezen , dat, bij zo verre, „ 't geen God verhoede , Frankrijk wederom eeni3, ge nieuwe daadlijkheid, met verbreeking des Vre,, des , aan Spanje zou willen aandoen , de drie „ Staaten gezamenlijk zich terftond daar tegen met 3t al hunne magt en vermogen zullen aankanten, eri 3, zo niet alleen de Kroon van Spanje bij hun rëgt en VU. Deel, K „ be-

StaatsRègee-

KIfvQi

Sluiten