Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14*

GESCHIEDENIS

Staat»-

Regee-

king.

LoDE-

WIJK DE XIV.

zoekt Engelandlegen het GemeenebestOpiellooken.

i

»

1

,, bezitting, maar ook zïchzelven voor een ontzag„ lijken Nabuur zullen bewaaren (*)."

De Franfchen hoopten althans door deeze bijzondere handelingen der Engelfehen agterdogt optewekken. Dan de Ridder Temple , meer als een eerlijk Man dan een Staatsdienaar handelende, zogt die vermoedens te verdrijven , en een werk, waar aan hij zo veel deels hadt, te onderfchraagen. „ Geloof „ niet," fchreef hij aan Lord Arlington, „ dat ,, de Staaten flinkfche maatregelen aanwenden. Zij „ zijn ftandvastig , maar hellen niet tot het fchelm„ fche over. Zij vinden zich in geene engtens ge„ bragt, welke hen noodzaaken tot het aanwenden „ van itreeken. Tot dat Frankrijk zich meefter „ gemaakt hebbe van de Spaanfche Nederlanden t „ zullen zij altoos handelen als rijke Kooplieden, i, welken men geloof mag geeven, en dit kunnen

, zij niet bewaaren, dan door goede trouwe/'

Oie eerlijke Man was niet ingewijd In de verborgenïeden van het Engelfche Hof, en hij werd ; buiten wijfel, hier gehouden , dewijl zijne openhartigheid :eer gefchikt was, om de Staaten te beter te bedriegen. 3e heimlijke neiging;des Konings van Engeland liep ■echtftreeks aan tegen de belangen der Ferèénigde aewesten. Carel de II, een bedrijfioos en wellusig Vorst, hadt den teugel der regeeringe in handen jegeeven van vijf Heeren , die een Raad uitmaak-

ten,

(•) d'E.tr&djb, VI. p.444. Qft Witt, Briem, II. y W. 575.

Sluiten