Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«er NEDERLANDEN. 147

ten, door het Volk met den fchendnaam van Cahal beftempeld , dewijl de voorde letters hunner naamen, Clutford, Arlincton, Buckingham, Aschley en Lauerdale , het Engelfche woord Cahal opleverden. Deeze trouwlooze Staatsdienaars hadden ontdekt, dat Carel de IL zeer overhelde, om zich met Frankrijk te verbinden , ert verfterkten deeze neiging. Zij ltookten zijne driften tot vermaak en Verkwisting aan, boezemden hem het uitbreiden van zijn gezag in, en om , door de Vrijheden des Volk» te vernietigen , da Koningtijke Waardigheid fchootvrij te ftellen tegen Rijks-opfchuddingen. Weinig tijds naa het (luiten van het Drievoudig Ferbondhzdt één zijner voornaamfte Gunstelingen, Clifford, reeds gezegd, dat men , onaangezien de algemeene vreugde daar over, welhaast een tweeden Oor log met de Ferèénigde Gewesten zou hebben (*).

Lodewijk. de XIV. hadt, ten dien tijde , den Markgraaf de Ruvigny tot Afgezant aan 't Hof van Londen; een Man, zeer gefchiki om de geestneigingen der Hoven te ontdekken. De Koning van Frank* rijk , onderrigt van den toedragt der zaaken , oordeelde het dienstig, den Heer Colbert de Croissy derwaards te zenden, belast met geheel andere zaaken dan die des Koophandels, gelijk hij voorgaf. Welhaast wist deeze afgerigte Onderhandelaar de Engelfche Staatsdienaars geheel overtehaalen, door hen, gelijk hij zich naderhand beroemde , den gan*

fchen

(*) Rakn, IX. p. 277. 373.

K %

StaatsRegee-

ring.

Sluiten