Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRegeE'

RUNS.

fchen rijkdom van 's Konings mildheid te doen gevoelen (*). Zij voeren voort met 's Vorften neiging te ftreelen, hem onder 't oog brengende, dat de dvvaalingen en ongelukken zijns Vaders alleen ontftaau waren uit het verwaarloozen van nauwe Verbintenisfen aantegaan met vreemde Hoven, die hem , bij 't eerfie uitbreeken des opftands, zouden onderfteund hebben; dat het eene verkeerde Staatkunde was, geene , dan zwakke, Staaten tot Bondgenooten te hebben ; dat 'er, in de geheele Christen - wereld, geen Vorst ware, met den Koning van Frankrijk te vergelijken ; geen Vorst bekwaamer, om, door de magt zijns Rijks en de edelheid zijner gevoelens , de zaak der Koningen te handhaaven tegen Onderdaanen, die , ten eenigen tijde, het juk der Vorstlijke Heerfchappije zouden willen afwerpen. Om eene zo gunstige omwenteling voor 't Koninglijk Huis te bewerken, moest het Nederlandsch Gemeenebest vernietigd worden; dit hadt, door zijnen invloed , voorbeeld en geluk , zeer veel toegebragt, om Gemeenebestgezinde "gevoelens en denkbeelden van Vrijheid onder de Engelfehen te verwekken. Hier door zou hij zijne Onderdaanen ontzetten van eene gevaarlijke gemeenfchap en Onderhandeling met Proteflantfche en Vrijheidminnende Nabuuren. Door de ontwerpen der Franfchen tegen de Nederlanden te begunstigen zou hij hen verpligten , om de zijne

in

(P P. A. Samson Hiji. de Cuill. ƒ//. Tom. I. p. 460. 462. Rapin , IX. p. 2 So.

Sluiten