Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15* GESCHIEDENIS

StaatsUegee-

e1ng,

deezervoege werd , re midden der vrolijkheid en feesthouding'j, de val befloten van een gelukkig en magtig Gemeenebest, Carel de II. liet zich overhaaien, dat hij, om een onafbanglijk en eigendunklijk gezag in zijn eigen Rijk te verkrijgen , een aanvang moest maaken met de verdelging van 't Gemeenebest der ferèénigde Nederlanden. Naardemaal de tijds• omnandiglieden nog niet gunstig waren, om het volvoeren van dit ontwerp aantevangen, kon men zich niet geheel veriaaten op een Vorst, zo veranderlijk als Carel de 11. Lodewijk de XIV,het character van dien Koning en de onbeftendigheid van deszclfs begrippen kennende, bedagt, hem voor altoos aan Frankrijk te verbinden door den band van wellust, de eenige , dien de Engelfche Vorst niet kon breeken. De Hertogin van Orleans hadt in haar gevolg eene adeüjke Dame van uitfïeekende fchoonheid , vluggen geest, en verleidelijk en aart : deeze maakte op den wellustigen Koning den grootllen induik. Hij agtte zich de gelukkigfte der ficrvelingen , indien hij zulk eene Schoonheid iu Engeland mogt houden. Zij verkreeg welhaast den tytcl van Hertoginnc van Porismouth, en al 't vertrouwen van den verliefden Vorst. Carel de II, geheel ingenomen door deeze MinnaareMe , kon of wilde de ftrikken, hem gefpannen, niet zien. Hij behjeldt, ziju geheel Leven lang, eene geweldige drift tot deeze Schoone, die, van haaren kant, de flaatkundige rol, haar opge'eird, meefterlijk fpeclde (*j. De

(_*) 'De Croist Sfem.Uh p. 60. ïi.155. üe'.lsnêfehe

mfire.

Sluiten