Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NE DERLANDliN. 159

gevolge der begeerte des Konings van Gtoot-JSritianje, Htlland en Zeeland krijge.

Furstemberg liet het niet berusten bij dit harsfenfchimmig plan ; hij itelde 'er nog ten voor , om de éénigheid te bewaaren der dus verdeelde Landfchappen onder een Algemeenen Landvoogd , die de plaats der Algemeene Staaten zou beklceden. Het viel gemaklijk optemaaken uit de voordragtdier zeldzaame ontwerpen, waar de Aardsbisfchop van Keulen heen wilde, en dat het oogmerk des Zendelings was, het Hof van Berlijn te polfen. Om Furstemberg , op zijne beurt, te misleiden , en overtehaalen , om nog breedvoeriger de oogmerlten zijns Meefiets te ontvouwen , fcheen men een aandagtig oor te leenen aan alle zijne voorllagen. De Gemagtigden des Keurvorsts , eindelijk , alles wel doorzien hebbende , antwooidden , dat hun Meefter reden van misnoegen tegen de Staaten te over hadt, bovenal uit hoofde van de willekeurigheid , waar mede zij Bezetting hielden in zijne Kleeffche Steden , en dat de vernedering van dat trotfche Gemeenebest te wenfchen ware ; doch hij kon hun den Oorlog niet aandoen ; door twee Verdragen verbonden zijnde hen te helpen , indien zij werden aangevallen. Zij verklaarden niet, dat het weezenlijk belang des Keurvorsts zulks vorderde; maar deeden opmerken, dat, indien het Gemeenebest der Ferèénigde Nederlanden gevaar liep van te ondergebragt te zullen worden, verfcheide Staaten in Europa te veel belangs ftelden in 't ftaande houden van dit Gemeenebest, om hetzelve

Staat» Reger rihc.

Sluiten