Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN, ióï

ontving niets dan algemeene gezegden ten antwooid. Alles' , wat hij te Parijs met zekerheid ontdekte, was, dat men den Oorlog zo fpoeJig niet te wagten hadt, als dezelve, vólgens de opgave van Furstembp.rg, flondt uittebreeken.

De Keurvorst Fredbrik Willem , één der grootfte Vorften zijner Eeuwe in verftand en moed, zétte de onderhandeling aan het Franfche Hof voort, om zekerheid te hebben van deszelfs oogmerken. Te vergeefsch tragtte men hem overtehaalen, met de onmogelijkheid aantetoonen van wederftand te bieden aan de magt van Frankrijk, door een aantal Bondgenoöten onderfteund : bovenal liet men hem het herkrijgen der Plaatzen , door de Staaten ih bezetting gehouden , in de oogen fchitteren. Om zijne weigering te aanneemelijker te maaken j fprak hij fteeds van de banden der verbintenisfe en vriendfchap , die hem aan de Staaten verknogt hielden.: fchoon hij misnoegd op hen was , oordeelde hij, zijne gevoeligheid aan verftandige Staatkunde te moeten opofferen. Hij waarfchüwde de Staaten van het onweer , dat over hunne hoofden ftondt lostebarsten : hen aanmaanende , om met het gebelgd Frankrijk te verdraagèn , dewijl zij rondsom zich. geene andere Nabuuren, of zelfs Bondgenooten hadden, dan die onverfchillig of kwalijkgezind waren. Spanje was magteloos, Zweeden niet te vertrouwen, Engeland, en het meêrendeel der Keurvorften, Franschgezind. Hij verzekerde hun , dat zij konden ftaat maaken op zijne trouwe in 't vervullen der aan-

VIL Deel. L g&

Staat». Recesring..

Raad, door den Keurvorst van Bran denburg aan de Staaten,

Sluiten