Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

rijng.

DjStaaten kennen het oogmerk van Frankrijk.

gegaane Verbintenisfen ; doch liet niet agterwege» hen teffens te herinneren , dat de hulp van één Bondgenoot zeer weinig betekende tegen eene menigte van magtige Vijanden. In 't einde verzogt hij hun, dat zij hunne Bezettingen ten miniten uit ééne of twee Kleeffche Steden trekken wilden.

Deeze laatlte eisch , hoe redelijk dezelve mogt voorkomen , maakte , buiten twijfel, den raad des Keurvorsts verdagt bij de Staaten. Men wist , dat hij, zints eenigen tijd, met Frankrijk in onderhandeling was : en men vreesde, dat hij zich hadt laaoverhaalen, om in 't volle bezit zijner Erflanden te komen. Zijne verbintenisfen aan het Huis van Otanjt, 't belang , door hem in 't zelve gefield, zijne verfchillen met de Staaten , en, eindelijk, zijne weigering , om tot het Drievoudig Verbond toetetreeden , maakten hem verdagt bij de toenmaalige Beftuurders van 't Gemeenebest. De Staaten , den Keurvorst bedankt hebbende voor de gedaane waarfchuwingen, verklaarden, geen reden te weeten,dat zij iets van Frankrijk te vreezen hadden , en dat de Krijgstoerustingen diens Konings zeker iet anders bedoelden (*).

Schoon de Staaten zich bedroogen , met, in dit geval, dien Keurvorst te wantrouwen , hadden zij genoegzaame kunde van den weezenlijken ftaat der dingen, 'tls waar, dat de Witt, met d'Estrades,

(*) Puffendorf de rebus ge/lis Frid. rVilb. Lib, Xf. p.581 — 59°'

Sluiten