Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ö$ GESCHIEDENIS

StAATS-

Regee-

&1NÜ»

tijd , de belangen van den Prins ter harte. Van Beuningen , Burgemeester djer Stad , was aan 't hoofd van deeze Partij. Hij agtte liet niet genoeg, eene fpoedige toelaating des Prinfen in den Raad van Staate te eifchen; maar ds Stad, misnoegd over gene gedaane weigering, durfde, zo men wil, 'er na dingen , om met de andere Steden van Flolland gelijk gefield te worden , en een invloed op de zaaken des Gewests te hebben, geëvenredigd aan het aandeel, 'tgeen zij in de algemeene lasten opbragt. Onaangenaam en onaanneemelijk moest zodanig eert voorflag weezen : dan de Afgevaardigden dier Stad, zich verbeeldende, dat de Witt hun grootden vijand was, ten opzigte van dien eisch., deeden een yootflag, om een Geheimfchrijver van Sraat aanteftellen voor de buitenlandfche zaaken. De Raadpenfionaris vondt zich genoeg bezet met de binnenJandfche, die een geheel Mensch vorderden ; hij ?ou , niet verligt wordende , onder dien dubbelen, last moeten bezwijken. De Tegenftandtrs yan dit ontwerp vingen aan met het verdagt te maaken , te verdaan geevepde , dat van Bedwingen deezen nieuwen post alleen bedagt hadt, met oogmerk, om dien zelve te bekleeden. De Witt, de grootfte belangloosheid betoonende , liet dit gefchil afhandelen , zonder 'er eenig deel in te neemen. Deeze fchijnbaare of weezenlijke gemaatigdheid , gevoegd bij den ijver zijner Vrienden, deedt het ontwerp van ,van Beuningen mislukken , en de Raadpenilonaris.

vondt

Sluiten