Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ser. NEDERLANDEN. i$g

vondt zijn gezag meer en meer bevestigd. Holland trok zelfs voordeel uit deeze tusfchenvallen, om zij ne oogmerken te bereiken (*). .

Dewijl het gevaar, den Staat dreigende , de S:adhoudersgezinden met nieuwen ijver deedt aanhouden op de bevordering des Prinfen , gaf Holland te vergaan, dat het nimmer zou Hemmen , om den Prins tot Capitein-Generaal aanteftelien , of hem in den Raad van Staate zitting te geeven, tot dat de andere Gewesten met haar befloten hadden , die Waardigheid altoos van de Stadhouderlijke aftefcheiden. Zeeland , Friesland en Groningen , de onmogelijkheid ziende, om een Gewest, zo vermogende op zich. zeivan , en onderfteund door drie andere Gewesten, omtezetten, oordeelden het raadzaam , toete. geeven. Zij dagten , dat zij, tot dien prijs, den Prins ingang in den Raad van Staate verzorgd hebbende, die ftap' van bevordering wel van andere en grootere zou gevolgd worden. Alle de Gewesten traden dan in het plan van Harmonie oïOvereenJlemtning, 't welk den Prins zitting in den Raad van Staate vergunde , onder voorwaarde, dat het C'ipitein - Generaal - en het Stadhouderfchap nimmer ir ée*n en denzelfden Perfoou zou huisvesten (IjDen P r/nfe dus zitting in den Raad van Staate ver gund zijnde , viel de vraag, hoe hij daar in geieic

zot

(*) Temple Lett, eo Dec. 1669. (t) Notul. Zeel. IÉ69. bl. $6. Temple Lett, iy May Refoh Heil. 1670. bl. 41.

h S

Staats

REGEdRILNG.

De Prins van O-

ranjt. trijg. zitting in tien Raad van S'.aate.

1

Sluiten