Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 171

opgelioten, dat hij niet mogt ftemmen , of zelfs tegenwoordig zijn, als 'er zaaken dienden , waar bij iemand, hem, tot in den vierden graad ingefloten , in den bloede beltaande, belang hadt (*). Amfterdam betoonde desgelijks zijn ijver voor dien Prins, als men handelde over de jaarwedde , die hem zou gegeeven worden. De Algemeene Staaten wilden hem vijftigduizend Guldens fchenken; die van Holland tot geen hooger jaargeld dan vijfentwintigduizend Guldens verftaan ; en Amfterdam wilde die fom op dertig- of zesendertigduizend Guldens brengen (f).

Het magtig Amfterdam gaf, in veele gevallen, den gangftreek aan Holland ; en dit Gewest deelde dien aan alle de overigen mede. Van Beuningen3 ter dier Stede het hoogde woord voerende , was jaloers over, of vreesde voor 't gezag van de Witt , en men boezemde elkander kwaadaartig in , dat hei de Vrijheid met den ondergang dreigde. Klagten werden 'er uitgedort, dat hij 't geheele beduur dei zaaken aan zich trok. De zodanigen , bovenal dis in geene bedieningen gedeld waren , vervoegder zich bij de misnoegde Partij , en verklaarden , da de Raadpenfionaris Lieden, die van zijn ftempel wa ren, in 't bewind bragt, om het nieuwe ftelzel

doo

* (*) Refol. HttU 167». bl. 61. 15L Secr. Reftl. Htll J670. III- D. bl. .75. Holl.Merc. 1670. bl. 9Ö.

(t) Wagïnaar, Vaitrl. XlII.St. fel.43»* Ai"fl V.Si. bl.313.

Staats. Regeering.

Twist tusfchea Amfterdam en verfcheide sadere Steden.

i

:

>

r

Sluiten