Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 179

tegen, dat men ,over eene InftrucYte raadpleegende5 moest raadpleegen over eene Inftructie voor den Prins van Oranje , op wien de voorbehoedzels , welken men daar in moest brengen, behoorden te zien ; dat 'er tweeërlei gevoelen in 't Land was , willende zommigen den Prins verwerpen, en anderen hem als den eenigen Behouder des Vaderlands hebben aange» zien ; dat men tusfchen deéze klippen doorgaan mr>est, en niet te veel noch te weinig van den Prins vervvagten. , Naa veel onderzoekens en over* lêgs, ontwierpen de Gecommitteerde Raaderi eenige Punten der lndruétie. „ Vonr eerst, zou de Capi„ tein - Géneraal geen Stadhouder mogen zijn van „ eenig Gewest; derhalven nergens de Wet bedel* „ len, of Ampten begeeven. Ten tweeden, dat hij „ geene Patenten zou geeven; maar zich ten dien opzigte houden aan 't Befluit, in Zomermaand

„ des jaars MDLI. genomen. Ten derden, dat

„ hij in geen dienst of eed van eenige uitheemfcher „ Mogenheid zou mogen zijn, de Leenmans eed en „ dien der Ridder-Orde van den Kousfeband alleen 3, uitgenomen. —— Ten vierden, dat hij zich niet „ zou mogen moeijen met den Godsdienst, Regee» „ ring, Regts - oefening Of Geldmiddelen; ook niet „ met de gefchillen onder de Gewesten, ten ware ., hij daar toe verzogt werd. —— Ten vijfden, dat „ hij, buiten last der bijzondere Staaten , geen ge„ zag zou oefenen in eenig Gewest of omtrent eeni= „ ge Leden, Steden, Regenten of Ingezetenen vaö M a „ 't k*"

1

Staats*

Regee-

king.

Sluiten