Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN. 183

naris de Witt in 't bewind, en de Gemeenebestregeering in (tand bleeve; doch het Drievoudig Verbond vervreemde hem ten eenemaal van de Witt en de Partij der Staaten , in zo verre, dat hij befloot, hun den Oorlog aantetloen. Hier uit was eene omwenteling in de Regeering,'t bederf van den Kaadpeufionaris, en de verheffing des Prinfen van Qranje tev/agten: doch des bekreunde hij zich niet, indien hij Carel den II. in zijne belangen hadt. Door d'Estrades was hij voor lang vermaand, dat Frankrijk zich niet te zeer kanten moest tegen de verheffing des Prinfen van Oranje , die , zeide hij, verPand en verdiensten hadt, en niets verzuimde, om zijne oogmerken te bereiken ; en , bij verandering van tijden, misfchien bezwaarlijk in de belangen van Frankrijk zou kunnen overgehaald worden. De Koning behoorde den Prins aan zich te verbinden, dewijl hij zich verzekerd hieldt , dat de Prins, zo verftandig, Itaatzugtig en geneigd ten Oorloge , als hij was, niet zou kunnen nalaaten, zich nauw veréénigd te houden met zijne Majefieit. Het onderficunen van os Witt zou, zijns bedunkens , den Koning geen voordeel meer kunnen doen; —■ maar, zo de Prins van Oranje herfleld was in de Waardig' heden zijner Voorzaaten, zou hij zich welhaast zo veele Vrienden weeten te maaken , dat de Staaten befluiten zouden, den Koning te helpen tegen Span* je. Zijn belan? lag hier in : kunnende hij nimmer tot het aanzien , door zijne Voorouderen bereikt, opklimmen , zo lang de Staaten in geenen Oorlog M 4 ter

Staatsregering.

Sluiten