Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,84 GESCHIEDENIS

Staats-

Regeeriiso.

Prins tot Capitein- en AdmiraalGeneraal'gangeIteU.

ten lande waren ingewikkeld (*). Overéénkomftig hier mede fchijnt de Koning van Frankrijk zich niet bekreund te hebben, wegens 't geen hem van de raadpleegingen over 's Prinfen aanftelling ter ooren kwam: hij verheugde zich over de inwendige verdeeldheid, die 't Gemeenebest verzwakte.

Het gefchil der Staaten volduurde : en men wil, dat de Witt hetzelve rekte , om te beproeven, of de raadpleegingen op het verhellen des Prinfen eenigen invloed zouden hebben op de bovengemelde Hoven (f). Zeker gaat het, dat men 'er zo lang mede aanhieldt, dat het onweer over 't Vaderland gereed was lostebarsten. De Algemeene Staaten zonden een zeer dringenden Brief aan de Staaten van Holland, hen aanmanende , een befluit te neemen , 't welk hèt dreigend gevaar van den Staat noodzaaklijk maakte. Zij toonden, hoe de verheffing des Prinfen van Oranje tot Capitein - Generaal eene algemeene Mijdfchap zou verwekken , den ijver des Krijgsvolks ontvonken , en kunnen dienen, om de genegenheid des Konings van Engeland te herwinnen. Alle de Gewesten ftemden overéén in de nutheid , en zelfs in de noodzaaklijkheid dier verhelling: 't verfchilbetrof thans een ftuk van weinig aanbelangs , of deeze aanftelling zou zijn voor 't leeven des Prinfen , of voor éénen Veldtocht. Zes Gewesten ftemden voor % eerfte gevoelen : en zij verdienden te meer ge-

hoors s

(*) d'Estrades, IV. p. 345- &V. p. 380.388, (f) Rapin , IX. p. 316. 317.

Sluiten