Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 185

hoors , dewijl zij meest 'blootgefteld waren aan de aanvallen der Vijanden (*). Doch de Staaten van Holland bleeven onverzettelijk: fteeds tegenwerpende het laatstgevormd Plan van Overéénftemming, yolgens 't welke de meerderheid, in dit geval, niets kon afdoen. De andere Gewesten en de Algemeene Staaten moesten zich dan naar die van Hellandfchikken: en werd de Prins alleen voor den aanftaanden Veldtocht tot Capitein-Generaal aangefteld, op eene Inftructie, na genoeg overéénkomende met het hier voor geplaatfte Ontwerp , waar in men geene verandering zou maaken , dan met éénpaarige bewilliging der Bondgenooten (+> Op deeze deedt de Prins zijn Eed. Terftond hier naa ftelden de Staaten van Holland, op den voorgang der Edelen, vast, den Prins tot Capitein- en Admiraal-Generaal te verkiezen, zo ras hij tweeëntwintig jaaren zou bereikt hebben (§). Schoon de wedde van den Prins, als Capitein-Generaal , voor het Relland op vierenzestigduizend , en naa het Beftand op honderd en twintigduizend Guldens gefield geweest ware , wilde Holland zijner Hoogheid thans niet boven de achtduizend Guldens ter maaad , zo lang de Veldtocht

duur.-

O Misfive van kunne Hoog Mogenh. aan hunne Ed. Grott Mg. iq Jan. 1673.

(f) Groot Plakaatb. UI. D. bl. 117.

(§) Aant. van den Penf. Vivien en Hop, 26 Fcbr.cti l Maart 167a. Mf.

M 5

Staats-

RegEEr.img.

Sluiten