Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipo GESCHIEDENIS

„ ziju ^.ntrent iets, aan uweMajefteij verfchuldigd, „ behooren zij niet flegter behandeld te worden dan „ gemeene Misdaadigers. De regtvaardigheid vor„ dert, dat men ze, vóór de veroordeeling, hoort, ,, Üe menschlijkheid eischt, dat men tot het fchrik„ lijk middel der wapenen niet komt, zonder eerst SJ beproefd te hebben, of 'er geen middel van ver„ zoening is, om het vergieten van menfchenbloed „ te voorkomen. Den Vrede van Europa te bewaa„ ren, 't welk aan zijne Majefteit ftondt, zou hem „ tot eenen onverwelkbaaren roein (trekken." Niets beduidende Vertoogen bij eenen Vorst, door ftaatzugt beheerscht, trots op zijne magt, en de minderheid zijner Vijanden kennende. — Lodewijk dk XIV. verklaarde, met eene verfmaadende fierheid, ,, geen Brief, die reeds aan alle Hoven rondgewandeld, en van welken hij een affchrift in zijn zak hadt, te behoeven : " 'er bijvoegende, „ dat zïj„ ne Oorlogstoerustingen alleen op het voorbeeld „ der Staaten gefchiedden." — De Groot , hier 't woord vattende, ftelde, van de zijde der Staaten, voor, de bereidheid , om zich te ontwapenen,de ,, Verboden, die den Handel belemmerden , intei, trekken, en aile voldoening te fchenken , tot be-

„ houdenis van den Vrede." Zijne Majefieit

antwoordde, „ reeds bevel gegeeven te hebben, om „ zijne Krijgsmagt bijééntetrekken , en de Vloot ,, uitterusten, met oogmerk, om dezelve te gebrui„ ken op eene wijze , die het meest met zijn belang en roem overéénkwam," Met deeze troi-

fche

staats»

Regeerikq.

Sluiten